Bemutatkozás

Intézményünk bemutatkozik

A Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió által alapított Reményhír Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő többcélú köznevelési intézmény. A 2012-ben létrehozott intézmény a korábbi Epreskerti és Hunyadi Téri Óvodát, az Eötvös József Általános Iskolát, valamint a 2014-ben alapított Erdős Kamill Szakképző Iskolát és a 2017-ben működését megkezdő Alapfokú Művészeti Iskolát foglalja magában.

Intézményünk Békésen, a város központjához közel, de egyben a szegregátumával határos területen helyezkedik el, így mind az óvodáinkba, mind az iskolába többségében roma származású, hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek járnak. 

A fenntartó és az intézmény is elkötelezett ezen gyermekek, tanulók oktatásában. A hatékony pedagógiai módszerek jelentőségének elismerése mellett hangsúly kerül a hit életet átformáló erejére.

Célunk, hogy a magas színvonalú szakmai munka mellett szeretetteljes közeget biztosítsunk az intézményünkben a ránk bízott gyermekeknek. Esélyegyenlőséget javító, a sikeres szocializációt elősegítő, nyílt, őszinte, előítéletektől mentes atmoszférájú intézményt szeretnénk, ahol a diákok, a gyerekek biztonságban érzik magukat, és biztosított számukra az eredményes felkészülés. Sokszínű programkínálattal, a humánerőforrás fejlesztésével szeretnénk megfelelni a szülők és tanulók/gyerekek elvárásainak, igazodni a 21. század nevelési-oktatási követelményeihez. Intézményegységeinkben, projektjeinkben kiemelten fontosnak tartjuk az egyéni igényekre reagáló tehetséggondozást, fejlesztést, a roma nemzetiségi identitás erősítését, az intézmény, a misszió és a család közötti folyamatos kapcsolattartást.

Bemutatkozás 1

Bízunk abban, hogy a gyermekek, tanulók egyéni képességeihez, adottságaihoz illeszkedő oktató-nevelő munka eredményeként a tehetséges, illetve a pedagógiai és/vagy szociális hátránnyal küzdő gyerekek óvodai, majd iskolai eredményessége biztos alapot teremt a továbbtanuláshoz, a munkavállaláshoz, az egész életükre kiható tudás megújításához.

Céljaink megvalósítását támogatja pedagógiai programunk is, melyben olyan programokat, módszereket, eszközöket választottunk, melyek igazodnak a tanulók, gyerekek egyéni adottságaihoz, szociális helyzetükhöz. Az intézményünkben magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi oktatást, a fejlesztő programokban  identitástámogató szemléletet biztosítunk személyes családi kapcsolatokra  és szociokulturális háttérismeretekre támaszkodva.

Ténylegesen támogatni kívánjuk a cigányságot nemzetiségi identitásuk megőrzésében, bemutatva a cigányság értékeit a társadalom egésze számára. Cél, hogy tanítványaink büszkén képviseljék a roma identitást és kultúrát.

Bemutatkozás 2

Célunk, hogy oktatási intézményünkben és tevékenységeinken keresztül innovatív szemléletű oktató-nevelő, kompetenciafejlesztő munkát végezzenek pedagógusaink a szakmai, módszertani kiválóság, valamint lelki és mentális segítségnyújtás mentén. Feladatunk továbbá az egyéni és közösségi kompetenciák fejlesztése a gazdasági, kulturális és technológiai fejlődés kihívásainak való megfelelés céljából, valamint, hogy hozzájáruljunk az információs társadalom új tudásszükségleteinek kielégítéséhez. Szintén cél a hátrányos helyzetű tanulók számára olyan intézményi környezetet biztosítani, amely lehetőséget nyújt önértékelésük stabilizálódására, tanulmányi felzárkózásra, tehetségük kibontakoztatására, a szakmaszerzésre, végső soron a sikeres társadalmi integrációra.

Oktató-nevelő munkánk, jó gyakorlataink jellemzője, hogy a tanítás és tanulás élményt jelentsen pedagógusnak, tanítványnak egyaránt, hogy motivált, közreműködő és együttműködő gyermek és pedagógus közösségek vegyenek részt az intézmény életében. Jó gyakorlataink több oldalról, több színtéren a közös cél megvalósítását támogatják és segítik elő.

Intézményünkben jelentős missziós tevékenység folyik, amelyben a Cigánymisszió munkatársai vesznek részt, akiket szülő – gyermek – pedagógus bátran kereshet a nap bármely időszakában.

A munkatársak és önkéntesek minden hétfő reggel egy-egy rövid bibliai üzenetet, tanulságos, jellemformáló gondolatot adnak át évfolyamonként az osztálytermekben, ahol együtt beszélgetnek, illetve énekelnek a gyerekekkel. Rendszeres jellemformáló közösségi napokat is tartunk a teljes iskolai közösség számára, az óvodákban pedig „Csendes percek”-et szervezünk a hit, az evangélium napi életbe való beépítése céljából.

„Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.” (Példabeszédek 22:6)