Bázisintézmény

Oklevél

Oklevél

Intézményünk az Oktatási Hivatal Bázisintézménye

Az intézményről:

Az Eötvös József Általános Iskola, a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymissziója (MPE-OCM) által alapított Reményhír Intézményfenntartó Központ egyik intézményegysége egy óvodával, szakközépiskolával, alapfokú művészeti iskolával együtt.

A több mint 110 éves iskola a 2012/13-as tanév előtt önkormányzati fenntartásban működött. Békés első népiskolája volt. Külön lány és fiú iskolával. 1986-ban egy modern, 20 termes/szaktantermes épületegyüttessel bővült.

Az iskola helyileg a város központjához közel, de a nehéz körülmények között élő, főként roma családok, által sűrűbben lakott területen van. Ennek eredménye, hogy tanulóink többsége szociális, vagy pedagógia hátránnyal jön az iskolába, és roma családból származik. Az OCM 2012-ben azért is vette át az iskolát, hogy ezeken a gyerekeken és családjukon segítsen. A misszió az oktatáson kívül más módon is próbálja jobbá tenni a cigányság életét (pl. munkahely teremtés, szociális gondozás, hit élet).

Jelenleg az általános iskolába 203 tanuló jár. 34 pedagógus, köztük gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus végzi az oktató, nevelő munkát. Nagyrészük két diplomával, szakvizsgával rendelkezik. Pedagógia asszisztensek, családi koordinátorok és missziós munkatársak segítik a munkájukat.

A régebbi és az újabb fenntartó, iskolavezetés, tantestület, minden lehetőséget megragadott, megragad, hogy az oktatás színvonala, az iskola megítélése javuljon. A pályázatok (HEFOP, TÁMOP, TIOP, PHARE) az oktatási módszerek, az oktatási eszközök fejlesztését, az esélyegyenlőség biztosítását célozták meg. Iskolánkban magyar nyelvű roma nemzetiségi oktatást folytatunk. A nemzetiségi oktatás területén 2017-ben nyertük el az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címet. A „Bozsik” labdarúgó program, valamint a művészeti tehetségfejlesztő műhelyek is (hangszeres zene, tánc, színjátszás) azt a célt szolgálnák, hogy tanulóink minél több irányban ki tudjanak bontakozni.

Évek óta sok tanuló kap mentori segítséget a tanuláshoz az Útravaló program támogatásával. A 2014/15-ös tanévtől a szakképzés is biztosítva van az intézményen belül. Ez szintén tanulóink lehetőségeit növeli a továbbtanulásban. Jelenleg két osztály, szociális gondozó és ápoló szakon tanul.

A 2017/2018-as tanévben Alapfokú Művészeti Iskola indításával kívánjuk meglévő tanítványaink, és a város más intézményeiből érkező diákok részére a tehetséggondozást, művészeti képzést biztosítani.

Az iskolában nagy hagyománya van az IKT eszközök használatának. A város általános iskolái között minden informatikai fejlesztésben az elsők között voltunk. A mindenkori iskolavezetések maximálisan támogatták az informatika alkalmazását, természetesen a pénzügyi lehetőségeken belül. Jelenleg minden teremben van internet, projektor. 12 aktív tábla van. 150 tanulói laptoppal rendelkezik az intézmény, melyek kezdenek meghibásodni, elöregedni. Majdnem minden pedagógus rendelkezik ECDL bizonyítvánnyal.

Alapvető célunk fejlődni, újabb jó gyakorlatokat megismerni és iskolánk hétköznapjaiba beépítve hatékonyabbá tenni oktató-nevelő munkánkat a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a tanulásban akadályozott tanulók körében, mindemellett ismereteket, tapasztalatokat átadva segíteni más, hasonló helyzetben lévő iskoláknak.

A fenntartóval és munkatársainkkal azt szeretnénk, hogy minél többen ismerjék meg, és ismerjék el az itt folyó magas színvonalú, gyermek és család központú munkát. Tanulóink legyenek sikeresek, tudjanak kitörni, a jelenleg egyre jobban megbélyegzett, előítéletekkel teli állapotból.

Jó gyakorlatok:

 1. Magyar nyelvű roma/cigány kisebbségi oktatás:
  • Biztosítja a tanulók számára a romák kulturális értékeinek megismerését, a cigányok történelméről, irodalmáról, képzőművészetéről, zenei és tánckultúrájáról, valamint hagyományairól szóló ismereteket.
  • Heti 1 óra cigány népismeret oktatása
  • Lovári nyelv szakkör
  • Kulturális programok
  • Tehetséggondozás
  • Szülők akadémiája
 2. Hátránykompenzáció:
  • Arizona program: A tanórán nem szabálykövető tanulók konfliktuskezelése tantermen kívül.
  • A könyvtár: „Olvassunk együtt!” – OFI honlapján megtalálható jó gyakorlatunk
  • Játékóra – a kombinatorikai, logikai képességeket és a szabálykövető magatartást fejlesztő táblajátékok, stratégiai játékok
  • Bozsik program – a labdarúgást szerető fiúk (lányok) azonnali sikerélményét, önértékelését erősítő program
  • Napközi utáni örömfoglalkozások – a napközis tanulás hatékonyabbá tételét szolgálják, a tanulók motiváltságát erősítik
  • Differenciált oktatás – bemutató órák keretében tudunk betekintést nyújtani az intézményben folyó munkába
 3. Az információs és kommunikációs technológiák használata:
  • Digitális tananyag – tábla, tanulói laptop. A digitális tartalmakkal érdekesebbé és színesebbé tehetőek a tanítási órák. Több érzékszervre hatnak, nagyobb a figyelemmegtartó hatásuk.
  • Digitális tesztelés: eDia, i-Quiz (saját program): A digitális tesztelés pozitívuma az azonnali eredmény és a pedagógusok számára könnyen kinyerhető további adatok. Az eDia segítségével olyan részképességek mérésre van lehetőség, melyet egyéb eszközök nem, vagy csak nehezen tudnak mérni.

Kapcsolattartó:

Balogh Erika (pedagógus, munkaközösség-vezető, vezető szaktanácsadó)

Email: beerika@gmail.com